محمد حسین فروزانفر

محمد حسین فروزانفر

ابتدا بابت زحمات شما جهت تسهیل کار پژوهشگران و دانشجویان در امر تحقیق سپاسگزارم. بنده از قسمت بررسی سرقت ادبی می توانستم سرقت ادبی(Plagiarism) تونستم به راحتی متونم را رایگان بسنجم. در حالی که بایستی برای چنین کاری از طریق سایر سایت های داخلی و خارجی هزینه گزاف داد.

محمد حسین فروزانفر

گرامریار
۵
۲۰۱۷-۰۷-۳۰T21:05:02-05:00

محمد حسین فروزانفر

ابتدا بابت زحمات شما جهت تسهیل کار پژوهشگران و دانشجویان در امر تحقیق سپاسگزارم. بنده از قسمت بررسی سرقت ادبی می توانستم سرقت ادبی(Plagiarism) تونستم به راحتی متونم را رایگان بسنجم. در حالی که بایستی برای چنین کاری از طریق سایر سایت های داخلی و خارجی هزینه گزاف داد.