حسین آزادی

حسین آزادی

در یک جمله اکانت های شما الماسی درون هفت صندوق تو در تو مهر و موم شده است! متاسفانه هنوز جامعه هدف نسبت به ایران گرامرلی آگاهی و شناخت ندارند. شاید تبلیغات رو در رو و چهره به چهره کمک بزرگی باشه. چون شما رو یکی از اساتیدم معرفی کرد.

حسین آزادی

گرامریار
۵
۲۰۱۷-۰۷-۳۰T21:14:22-05:00

حسین آزادی

در یک جمله اکانت های شما الماسی درون هفت صندوق تو در تو مهر و موم شده است! متاسفانه هنوز جامعه هدف نسبت به ایران گرامرلی آگاهی و شناخت ندارند. شاید تبلیغات رو در رو و چهره به چهره کمک بزرگی باشه. چون شما رو یکی از اساتیدم معرفی کرد.